1.Diensten

Fimax oefent in alle onafhankelijkheid de haar toevertrouwde opdrachten op een gewetensvolle, waardige, eerlijke, trouwe en discrete manier uit.

2. Verplichtingen van de klant

Met het oog op de uitvoering van de aan Fimax verleende opdracht verbindt de klant er zich toe met Fimax samen te werken en zowel nauwgezet als tijdig alle nodige informatie te verstrekken uiterlijk binnen de 3 maanden na de afsluiting van het boekjaar.

Bij gebreke hiervan zal Fimax ontslagen zijn van elke aansprakelijkheid voor de niet-naleving van de termijnen die opgelegd zijn in de Wet, de reglementen en de akkoorden m.b.t. de uitvoering van de fiscale, sociale of andere formaliteiten die binnen het bestek vallen van zijn opdracht.

3. Verplichtingen van Fimax

Fimax garandeert dat zij de diensten op een professionele manier zal leveren, met de nodige zorg en deskundigheid. Zij zal alle redelijke inspanningen leveren in overeenstemming met de toepasselijke beroepsregels. Er geldt geen resultaatsverplichting, maar een middelenverbintenis. De geleverde diensten vormen geen verklaring, waarborg of garantie dat de gebeurtenissen zich zullen voordoen in overeenstemming met het advies van Fimax.

Fimax is niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan noch van de bedragen, die de klant of haar aangestelde hem overmaken, noch van de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de klant worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.

Jaarlijks zal er tussen Fimax en de klant een onderhoud plaatsvinden. Tijdens dit onderhoud zal de klant onder meer bepalen hoe de balans dient te worden uitgewerkt door Fimax.

4. Aansprakelijkheid

Fimax is alleen aansprakelijk voor de toepassing van de wettelijke en administratieve reglementen, rechtsleer en rechtspraak, in voege op het tijdstip van de uitvoering van de opdracht. De aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar is beperkt tot de bedragen en de dekkingen die opgenomen zijn in de modelpolis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid zoals goedgekeurd door de Nationale Raad van het BIBF. Aan de partijen wordt gevraagd om zoveel mogelijk hun bedenkingen, opmerkingen, raadgevingen en dergelijke te melden via schriftelijke weg.

5. Rapporten

Alle informatie, adviezen, aanbevelingen in rapporten, presentaties of andere mededelingen die Fimax verstrekt, anders dan klantinformatie, zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik van de klant. Het is de klant niet toegestaan om een rapport, geheel, gedeeltelijk of een samenvatting ervan openbaar te maken behoudens andersluidend schriftelijk akkoord en tenzij de bekendmaking noodzakelijk is op grond van een dagvaarding, wettelijk of rechterlijk bevel. Het is de klant niet toegestaan om een rapport te wijzigen of op enigerlei wijze aan te passen.

Het is de klant toegestaan om overzichten, berekeningen of tabellen, die gebaseerd zijn op klantinformatie, opgenomen in een rapport, op te nemen in de eigen interne documenten maar niet de aanbevelingen van Fimax, haar conclusies of bevindingen.

6. Vrijwaring

De klant zal Fimax vrijwaren voor alle vorderingen van derden en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden, schade, schadevergoedingen, kosten en onkosten die voortvloeien uit de openbaarmaking van een rapport opgesteld door Fimax; het gebruik door een derde van, of het door een derde vertrouwen op een rapport dat is opgesteld door Fimax.

7. Ereloon

Fimax zal voor de door haar verrichtte prestaties een ereloonnota, met toepassing van de BTW, opstellen. Alle betwistingen over de gevorderde bedragen moeten schriftelijk aan Fimax geprotesteerd worden binnen 14 dagen vanaf de datum van verzending van de ereloonnota. Na die termijn wordt de vordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

Alle vervallen en niet betaalde sommen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 8 % bruto/jaar.

Ingeval van niet-betaling behoudt Fimax zich het recht voor 15 dagen na een per post aangetekend schrijven haar prestaties te schorsen tot wanneer de schuld volledig is betaald. De klant verbindt zich tot betaling van de factuur binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum.

8. Geschillen

Alle geschillen die mochten rijzen betreffende het ontstaan, de uitvoering en/of de interpretatie van deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper.

9. Privacy verklaring (GDPR)

BVBA FIMAX hecht bijzonder belang aan de privacyverklaring en verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) (Engels : GDPR : General Data Protection Regulation).

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Hans Goethals op e-mailadres: hans@fimax.be.

Gegevensverzameling & verwerkingsdoeleinden

BVBA Fimax verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer (o.a. klantenadministratie, facturatie en mailings) en contacten met federale, gewestelijke en lokale overheidsinstellingen, financiële instellingen, sociale verzekeringsfondsen, verzekeringsmaatschappijen en juridische beroepsbeoefenaars (notarissen, revisoren, advocaten,…)

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van:

  1. toestemming  (de klant heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken).
  2. de noodzaak voor de uitvoering van de boekhoudkundige verplichtingen.
  3. de noodzaak om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen
  4. de noodzaak voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Veiligheid van de data

Wij doen beroep op gespecialiseerde personen die instaan voor de veiligheid van ons netwerk, onze infrastructuur en onze informatiesystemen.

Overmaken aan derden

BVBA Fimax is wettelijk verplicht om de persoonsgegevens te delen met externe partijen (bv belastingsadministratie).

BVBA Fimax garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en fiscale documenten).

Recht van inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: hans@fimax.be

Direct mailing

Nieuwsbrieven en versturen van mailings naar onze klanten behoort tot onze service. Het is van belang dat de klanten op de hoogte zijn van onze diensten.

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct mailing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel    +3222744800 commission@privacycommission.be).

FIMAX IEPER

Capucienenstraat 73
8900 Ieper

Tel: +32 (0)57 20 21 10
Fax: +32 (0)57 21 22 10
GSM: +32 (0)472 200 221
hans@fimax.be

FIMAX ROESELARE

Oekensestraat 84
8800 Rumbeke

Tel : +32(0)51/80 17 23
hans@fimax.be